Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami w woj(...)

Województwo zachodniopomorskie nie odbiega od standardów ogólnokrajowych – także tutaj dominującym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest ich składowanie. Niemniej jednak powoli sytuacja się zmienia, czego przykładem może być istniejący od 2002 r. Zakład Odzysku i Sortowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym i Zakład Segregacji przy składowisku odpadów w Sianowie. (...)
»

Konkurencja na rynku wywo(...)

  Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 7 ust. 1 pkt 3 zalicza do zadań własnych gminy kwestie związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz sprawy utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Szczegółowo zadania te określono w odrębnych ustawach.   W przypadku gospodarowania odpadami komunalnymi będą to w szczególności Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz Ustawa z 13 wrześni(...)
»