Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dokument ciągle żywy(...)

Szereg ważnych spotkań i konferencji międzynarodowych, na których omawiane są sprawy energetyki odnawialnej, wskazuje, że stale rośnie świadomość społeczeństw i wynikająca z niej wola decydentów do dynamicznego rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Tej ogólnej tendencji nie zmienia fakt istnienia na świecie często zasadniczych różnic poglądów, co do potrzeby i tempa rozwoju tego rodzaju energetyki. Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektor(...)
»

Problematyka odpadów zwie(...)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zobligowała właściwe organy administracji państwowej i samorządowej do sporządzenia Krajowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami. Celem planów jest stworzenie zintegrowanego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz z przemysłu i rolnictwa, spełniającego podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z założeniami ustawodawcy, plany te winny znajdować się już w końcowym etapie ich konstruowani(...)
»