Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawne aspekty transferu (...)

Wyrażenie „transfer technologii” jest zbitką słów pochodzących od łac. transfero i ang. technology. Pierwsze oznacza „przenieść”, „przekazać coś na kogoś”, drugie – wszelkie rozwiązania techniczne, w tym także rozwiązania konstrukcyjne. Technologie w tym znaczeniu to synonim innowacji technicznych. Zatem transfer technologii to przekazywanie rozwiązań technicznych z ośrodków, w których innowac(...)
»

A jednak monopol(...)

Antoni Niedziałkowski Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „utrzymanie porządku i czystości w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy”. W ramach tych zadań realizowane są również zadania z zakresu gospodarki odpadami. Gospodarowanie odpadami to w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym nadzór nad takimi działaniam(...)
»