Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

NIK kontra wodociągi(...)

Mieszkańcy Zielonej Góry oraz okolicznych gmin przez rok płacili za dużo Zielonogórskim Wodociągom i Kanalizacji za wodę i odprowadzanie ścieków. Przeprowadzona w sierpniu br. inspekcja z ramienia tamtejszej delegatury NIK wykazała, że odbiorcy na 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków tracili odpowiednio 4 gr i 27 gr netto. Uzyskane dzięki świadomemu zawyżaniu taryf przychody w spółce wyniosły w sumie blisko 1,8 mln zł. Jak(...)
»

Przełomowy wyrok Sądu Naj(...)

Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów (w sprawie o sygn. akt III SZP 2/16) uznała, iż w rozumieniu art. 2 pkt. 5 i 6 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: przyłączem kanalizacyjnym jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjn(...)
»