Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ozdoba czy konieczność?(...)

Życie w miejskim hałasie, wśród betonowych ścian, przy wysokim poziomie spalin i zanieczyszczeń nie jest komfortowe. Badania wykazują, że zieleń w miastach – zarówno wysokie drzewa i krzewy, jak i roślinność niższa – to nie tylko ozdoba, ale przede wszystkim korzystne środowisko przyrodnicze miast. Warunki miejskie – ścisła zabudowa, istnienie dodatkowych źródeł ciepła oraz emisja zanieczyszczeń – wpływają negatywnie na bilans cieplny i stosunki wodne. W e(...)
»

Zobowiązanie bez sankcji (...)

Ustawa o samorządzie terytorialnym nakłada w ramach zadań własnych gminy obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, w tym zaopatrzenia w media energetyczne, który uszczegóławia ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Ustawa zobowiązuje samorządy gminne do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. Jako inicjator tworzenia na swoim terenie sprawnie działającego systemu infrastruktury ene(...)
»