Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polityka klimatyczna UE a(...)

Wpływ otoczenia makroekonomicznego na działalność przedsiębiorstw jest kluczowy. Jedną z jego wielu składowych jest otoczenie polityczne i prawne. W ostatnim czasie nowym elementem w tym obszarze stała się polityka klimatyczna. Antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych (ang. greenhouse gases, GHG) mogą spowodować głębokie zmiany w ekosystemach, ale także wywołać poważne konsekwencje dla gospodarki światowej. Z tego względu podjęcie działań na rzecz ochrony klimatu j(...)
»

Wspólny udział wykonawców(...)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 23 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Oznacza to, że jedną ofertę mogą złożyć dwa podmioty (lub więcej), działające wspólnie w celu uzyskania i wykonania zamówienia. Przepis ten ma dużo zalet. Konsorcjum albo spółka cywilna Podmioty gospodarcze, podejmując decyzję o wspólnym złożeniu ofert(...)
»