Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energia geotermalna – sta(...)

Europę charakteryzują generalnie niskie i średnie wartości gęstości strumienia cieplnego Ziemi. Parametr ten waha się w zakresie od 30-40 mW/m2 w obrębie platformy prekambryjskiej do 60-80 mW/m2 w obszarze orogenu alpejskiego. Stosunkowo wysokie wartości – 80 do 100 mW/m2 cechują aktywne tektonicznie obszary południowej Europy, rów górnego Renu i niektóre inne rejony, m.in. basen panoński. Najwyższe wartości gęstości strumieni(...)
»

Technologia kompostowania(...)

Nawiązując do artykułu Antoniego Niedziałkowskiego zamieszczonego w wydaniu wrześniowym „Przeglądu Komunalnego” (9/2002), który dotyczył kompostowania odpadów komunalnych m.in. z wykorzystaniem technologii opartych na biostabilizatorach, chcę podzielić się uwagami na temat dalszego usprawnienia tego typu technologii. Polega ono na wykorzystaniu odpadów nadsitowych, otrzymywanych na sitach wielokątnych, jako paliwa zastępczego lub alternatywnego. Wstępne badania, maj(...)
»