Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Niezbędne zmiany prawa(...)

Z frontu prac nad budową nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dociera wiele sygnałów o barierach wynikających z aktualnego systemu prawa i bieżących potrzebach w zakresie narzędzi, które ułatwiłyby szybsze osiągnięcie wyznaczonego celu. Sygnały te stały się przyczynkiem do podjęcia decyzji o konieczności rozpoczęcia prac nad zmianą aktualnie obowiązującego prawa. Nie ma w tym zakresie jeszcze jednolitego stanowiska naszej Podkomisji, ale wszyscy posłowie, z którymi na (...)
»

Treść, zasady publikacji (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany m.in. w kwestiach dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W art. 36 znajdujemy wytyczne co do treści SIWZ: ust. 1 określa zakres SIWZ zbieżny z wymogami zawartymi w poprzedniej ustawie, zaś w ust. 2 zawarto zapisy, które są wynikiem zmian legislacyjnych. Gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, SIWZ powinna zawierać także informację o liczbi(...)
»