Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zasada jawności(...)

Jedną z trzech zasad, na których opiera się Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), jest zasada jawności. Artykuł 8 P.z.p. stanowi, że postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Praktyka jednak pokazuje, że czasem zamawiający rażąco naruszają tę zasadę. Częstym naruszeniem zasady jawności jest odwlekanie w czasie czynności udostępnienia informacji dotyczących postępowania. Procedura postępowania o udzielenie zamówienia (...)
»

Wymagania BAT dla procesó(...)

W ramach przeglądu dokumentu referencyjnego BAT, dotyczącego przetwarzania odpadów, z 2006 r.1 Europejskie Biuro IPPC (EIPPC) 18 grudnia 2015 r. opublikowało pierwszy projekt nowego dokumentu – Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment. Draft 1 (December 2015)2. Zaproponowano w nim znacznie niższe poziomy emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.(...)
»