Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Monitorowanie i sterowani(...)

Intensywny rozwój technologii uzdatniania wody i konieczność precyzyjnego dawkowania reagentów implikują zastosowanie nowoczesnych systemów sterowania, realizujących złożone algorytmy. Naprzeciw tym zjawiskom wychodzą osiągnięcia nauk systemowych, takich jak automatyka i informatyka. Umożliwiają one pełną realizację rosnących wymagań w odniesieniu do jakości wody. Przejrzystość i jednoznaczność treści wymaga zdefiniowania takich pojęć jak wizualizacja, monitorowanie, sterowanie c(...)
»

Wyjątki od zasady(...)

Ustawa o odpadach zakłada w art. 13 ust. 1, że co do zasady odzysk lub unieszkodliwianie odpadów mogą się odbywać tylko w instalacjach lub urządzeniach. Od reguły tej dopuszczone są jednak pewne wyjątki, w różny sposób skonstruowane. Generalnie np. dopuszczono prowadzenie odzysku w procesach R10 (wg załącznika nr 5 do ustawy są to działania polegające na rozprowadzaniu odpadów na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby, a więc w tzw. celach rolniczych, nowelizacja(...)
»