Najnowsze artykuły

Rynek jest gotowy a techn(...)

Z Karolem Gobczyńskim, Climate & Energy Managerem z IKEA Group, i Alejandro Castro, Head of Home Solar, Global Sustainability Innovation z IKEA Group, rozmawia Magdalena Lipiecka. IKEA w kwietniu wprowadziła do swojej oferty panele fotowoltaiczne. Skąd pomysł na taki asortyment w firmie znanej z artykułów wyposażenia domu? Karol Gobczyński: IKEA konsekwentnie poszerza swój asortyment o produkty umożliwiające prowadzeni(...)
»

Klastry energii w praktyc(...)

Liczba inicjatyw mających na celu stworzenie klastra energii zgodnego z ustawą o OZE jest znaczna. Rozpoczęcie procesu identyfikacji klastrów energii przez Ministerstwo Energii wywołało na rynku oczekiwanie, że pilotaże to kwestia niedalekiej przyszłości. Choć nie wszystkie kwestie dotyczące ustawowych uregulowań w zakresie klastrów energii są jednoznaczne i zapewne zostaną doprecyzowane w ramach najbliższej nowelizacji ustawy o OZE, to prace koncepcyjne i organizac(...)
»

W oczekiwaniu na morską e(...)

Polska dysponuje potencjałem w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Jednym z istotnych beneficjentów offshore będzie krajowy przemysł, zarówno morski, jak i stoczniowy. W Polsce wydano 14 decyzji lokalizacyjnych (stan z kwietnia 2017 r.) dla projektów o łącznej mocy ok. 8 GW, z czego dziewięć decyzji zostało opłaconych przez inwestorów, zapewniając tym samym przychód do budżetu państwa rzędu 100 mln zł. Operator systemu przesyłowego – Pol(...)
»

Usługi systemowe z OZE? N(...)

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania powoli zmienia się struktura Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i bezpieczne oraz niezawodne przesyłanie energii elektrycznej będzie coraz większym wyzwaniem. W ubiegłym roku w Polsce zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniosło 164,3 TWh. Oznacza to, że w stosunku do 2015 r. wzrosło ono o prawie 3 TWh, czyli o 1,85%. Jeśli dodamy do tego rozwój OZE, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz stopniową wymianę systemowych jedno(...)
»

Restrukturyzacja OZE – na(...)

Początkowy boom na rynku OZE, który obserwowaliśmy kilka lat temu, został gwałtownie zatrzymany przez wprowadzenie kilku niekorzystnych dla przedsiębiorców ustaw, z których najgłośniej mówiono o obostrzeniach dotyczących budowy turbin wiatrowych. Działania ustawodawcy oraz pogarszająca się koniunktura sprawiły, że nad wieloma inwestycjami zawisło widmo bankructwa, np. z uwagi na malejące zasoby źródeł finansowania, anulowanie pozwoleń na budowę instalacji lub brak (...)
»

Biogazownie rolnicze mają(...)

Niezwykle korzystne perspektywy rozwoju biogazowni, w tym w szczególności biogazowni rolniczych, związane są z alternatywnym względem aukcji OZE modelem, opartym na wytwarzaniu biometanu zatłaczanego do sieci gazowej. Mechanizmy i instrumenty uregulowane w rozdziale 4 Ustawy z 20 lutego o odnawialnych źródłach energii1 mają na celu zachęcenie prywatnych przedsiębiorców do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania szeroko rozumianej energi(...)
»

Odnawialne źródła energii(...)

Rozwój energetyki odnawialnej wymaga zaawansowanych rozwiązań informatycznych, umożliwiających sprawne zarządzanie wytwarzaniem energii, dystrybucją, sprzedażą, uczestnictwem źródeł odnawialnych w sieciach elektroenergetycznych czy bilansowaniem systemu. Energetyka w coraz większym stopniu wykorzystuje odnawialne źródła wytwarzania i szuka nowych możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych w elektrowniach konwencjonalnych. Zmiany struktury wytwarzania wpływ(...)
»

Co dalej z obowiązkiem za(...)

W ostatnim czasie duże emocje wśród wytwórców energii ze źródeł odnawialnych wzbudzają zmiany dotyczące kręgu wytwórców, od których sprzedawcy zobowiązani będą mieli obowiązek zakupu wyprodukowanej energii elektrycznej. Modyfikacji przepisów dokonano  w Ustawie z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowela czerwcowa). Przepisy w nowym brzmieniu wejdą w życie jednak dopiero 1 stycznia 2018 r. Ce(...)
»

Polecane artykuły

Usuwanie bakterii nitkowa(...)

Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu, beztlenową stabilizacją osadu oraz odzyskiem biogazu dla celów energetycznych i cieplnych. Oddana została do eksploatacji w czerwcu 2002 r. Reaktor biologiczny zimą przed podaniem koagulantu PAX Fot. Archiwum PWiK w Gliwi(...)
»

Procedura oceny strategic(...)

Marek Górski Procedura oceny strategicznej służyć ma ocenie konsekwencji przyjęcia i wykonania określonych aktów prawnych i dokumentów o charakterze planów, programów czy strategii, a także konsekwencji dokonania w nich zmian. Zgodnie z art. 40 ust. 1 P.o.ś., procedurze takiej powinny zostać poddane dwie grupy dokumentów. Grupa pierwsza to projekty koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty strategii roz(...)
»