Najnowsze artykuły

Ciepło systemowe jako sku(...)

Niska emisja to emisja szkodliwych pyłów i gazów ze źródeł (emitorów) nisko położonych. Jednym ze sposobów jej ograniczania może być ciepło systemowe pochodzące z zawodowych ciepłowni i elektrociepłowni. W tym przypadku emitory nisko położone to kominy i inne źródła emisji znajdujące się na wysokości nie większej niż tzw. wysokość graniczna (hgr). Przeważnie niskie emitory spalin znajdują się na wysokości do 10 metrów (r(...)
»

Weryfikacja urządzeń grze(...)

Metoda oceny budynku oraz źródła ciepła pracującego na jego potrzeby umożliwia wzajemne porównywanie budynków w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dokumentami potwierdzającymi jakość budynku są certyfikaty oraz znaki jakości PreQurs. Prostota tych certyfikatów polega na tym, że budynek oceniany pod względem niskiej i ogólnej emisji umownie „przykrywa się kloszem” i określa się masę zanieczyszczeń, która zostanie wytworzona w ciągu roku przy produkcji ciep(...)
»

Koncepcja wirtualnej siec(...)

Ostatnie miesiące 2017 r. przyniosły społecznościom lokalnym nowe regulacje w postaci tzw. uchwał antysmogowych, w znacznym stopniu ograniczające wykorzystanie paliw kopalnych, biomasy niskiej jakości oraz niskoparametrowych kotłów w celach grzewczych. Uchwały podejmowane przez sejmiki wojewódzkie w bardzo restrykcyjny sposób ograniczają możliwość wykorzystywania na cele energetyczne biomasy o wilgotności powyżej 20% w stanie roboczym (w tym głównie drewna, które ni(...)
»

Wymagania jakościowe dla (...)

Zastępowanie w energetyce zawodowej paliw kopalnianych biomasą może wpisywać się w ponadkrajowe działania na rzecz obniżenia emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do powietrza. Wykorzystanie biopaliw stałych (biomasy) jako odnawialnego źródła energii jest postrzegane jako działanie ekologiczne, sprzyjające poprawie jakości środowiska. Rosnące wymagania prośrodowiskowe dla przemysłu, w tym dla energetyki, nie idą, niestety, w parz(...)
»

Taryfy hamują inwestycje (...)

Niska emisja i nowe technologie – to główne tematy XXI Forum Ciepłowników Polskich. Dla branży bardzo ważne są jednak także zbyt niskie taryfy, które blokują inwestycje. Niebawem mają się one zmienić. XXI Forum Ciepłowników Polskich odbyło się w Międzyzdrojach w dniach od 10 do 13 września. Część merytoryczna podzielona została na dwa bloki tematyczne. Tematem przewodnim były sesje odbywające się pod wspólną nazwą „Czyste powietrze w mieście”. Odrębnym blokiem temat(...)
»

Ochrona inwestorów OZE po(...)

Nowelizacja ustawy o OZE została podpisana przez prezydenta RP 14 sierpnia br. Jej skutki będą odczuwalne dla większości obywateli i z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do upadku polskiej energetyki odnawialnej. Główną i najbardziej szkodliwą dla branży zmianą jest dramatyczne obniżenie tzw. opłaty zastępczej przez powiązanie jej z cenami świadectw pochodzenia energii. Do tej pory wysokość opłaty zastępczej była stała i wynosiła 300,03 zl/MWh. Po wejściu w życie(...)
»

Nowe instrumenty wsparcia(...)

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadziła nowe instrumenty wsparcia, dedykowane w szczególności biogazowniom rolniczym. Oznacza to, że inwestorzy będą mogli wybrać inną drogę niż aukcje OZE. Podpisana przez prezydenta RP 14 sierpnia br. ustawa o zmianie ustawy o odnawianych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw przewiduje możliwość wykorzystania nowych instrumentów wsparcia, dedykowanych m.in. biogazowniom rolniczym. Dotychczas inwestorzy dysponujący projektami n(...)
»

Biogazownia zintegrowana (...)

Ostatnio pojawiła się idea gospodarki cyrkulacyjnej, która nie marnuje zasobów i surowców, ale pozwala na lepsze ich wykorzystywanie. W ten trend doskonale wpisuje się biowęgiel. W Polsce powstała Koncepcja Bioregionów Cyrkularnych, które, zgodnie z Łódzką Deklaracją Bioregionów, stanowią: zrównoważone systemy energii odnawialnej, w tym biorafinerie oraz systemy dystrybucji energii prosumenckiej ukierunkowane na uzyskanie zerowego pozio(...)
»

Polecane artykuły

Nowoczesne rozwiązania sy(...)

Nowoczesne rozwiązania systemów słonecznych Postęp w nowych technologiach przetwarzania energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną i ciepło to nie tylko rozwój samych urządzeń uzyskujących wyższe sprawności i niższą cenę, ale także rozwój rozwiązań systemowych. Większość osób utożsamia rozwój energetyki słonecznej z opracowywaniem nowych technologii modułów fotowoltaicznych czy kolektorów słonecznych o wyższych sprawnościach(...)
»

Trzeba wdrażać system

Nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mamy za sobą! Oznacza to, że zamiar stworzenia gminom możliwości elastyczniejszej budowy nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który opisywałem miesiąc temu, został zrealizowany. Na posiedzeniu Sejmu 25 stycznia br. zaprezentowano sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ust(...)
»