Najnowsze artykuły

Cloud Computing jako etap(...)

W cyfrowej gospodarce, bez względu na swą wielkość i branżę, przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu stosują różnego typu technologie informacyjno-komunikacyjne

Postępująca cyfryzacja jest efektem dostarczania przez IT nowych rozwiązań w zakresie automatyzacji, integracji i optymalizacji procesów, poprawy elastyczności i lepszego dostosowania się do potrzeb rynku oraz zwiększenia potencjału w zakresie wykorzystania zasobów i podejmowani(...)

»

Systemy wspomagania dla g(...)

Pojęcie „system wspomagania decyzji” (ang. Decision Support System – DSS) definiowane jest różnie w zależności od okoliczności jego użycia. 

Generalnie dotyczy ono narzędzi informatycznych opracowanych w celu wspomagania procesu planowania i podejmowania decyzji1. Bardziej precyzyjne definicje mówią, że DSS jest systemem komputerowym opartym na bazach danych, wiedzy, informacjach i funkcjach umożliwiających dialog z użytkownikiem (...)

»

Audyt energetyczny a zakł(...)

W poprzednim numerze „Wodociągów-Kanalizacji” przeanalizowano obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przez przedsiębiorców wod-kan działających w postaci spółki komunalnej. Jednocześnie zasygnalizowano, że w przypadku prowadzenia tego typu działalności w formie gminnego zakładu budżetowego mogą pojawić się problemy. 

Na wstępie warto przypomnieć, iż obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z ar(...)

»

Samorządowe centra usług (...)

Tworzone przez gminy samorządowe centra usług wspólnych mogą mieć istotny wpływ na działalność niektórych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. A czym są te centra?

Od wielu miesięcy w całej Polsce tworzone są samorządowe centra usług wspólnych (CUW). Taka możliwość istnieje od 1 stycznia 2016 r., kiedy to weszła w życie Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz(...)

»

Ustawa kominowa - są wyty(...)

Przepisy Ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (DzU z 2016 r. poz. 1202) weszły w życie 9 września 2016 r.

Przepisami tzw. nowej ustawy kominowej zostały objęte spółki Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, a także spółki jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz innych komunalnych osób prawnych. W praktyce oznacza to zmianę zasad wynagradzania członków organó(...)

»

Zbiorniki czasu

Historie największych zbiorników wody pitnej w Polsce potoczyły się bardzo różnie. Niektóre z nich zachowały swoją pierwotną funkcję, natomiast inne, po wyłączeniu z eksploatacji, przeszły transformację i zaczęły odgrywać rolę edukacyjną.

Zabytkowe obiekty nadal zachwycają kunsztem architektonicznym i precyzją wykonania. Udostępnianie tego typu zabytków hydrotechnicznych jest elementem dbania o tradycję oraz ważnym działaniem edukacyjnym.<(...)

»

Działalność firm wod-kan (...)

Ponad 25 lat funkcjonowania wodociągów w Polsce po wprowadzeniu podstaw samorządności w naszym kraju to prawdziwa epoka w historii tego typu przedsiębiorstw. 

Nowoczesne technologie związane z gwałtownym rozwojem przemysłu w XIX w., szczególnie hutniczego, spowodowały, iż stopniowo w każdym z większych miast powstawały nowoczesne, współczesne wodociągi. Na ziemiach polskich, objętych jeszcze rygorami zaborów, także powstawało wiele przedsi(...)

»

Polecane artykuły

EMAS – w kierunku zrównow(...)

System ekozarządzania i audytu EMAS stanowi jedno z narzędzi związanych z zarządzaniem środowiskowym w organizacji. Przynależność do niego oznacza, że dana organizacja dąży do nieustannego doskonalenia efekt&oacute;w swojej działalności w zakresie ochrony środowiska. Zatem EMAS jest elementem wspomagającym przedsiębiorstwa w realizacji zasad zr&oacute;wnoważonego rozwoju. Zarządzanie środowiskowe obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, pro(...)
»

Wykorzystanie środków uni(...)

W latach 2007-2013 prowadzona przez Wsp&oacute;lnotę polityka sp&oacute;jności realizuje trzy cele: &bdquo;Konwergencję&rdquo;, &bdquo;Regionalną konkurencyjność i zatrudnienie&rdquo; oraz &bdquo;Europejską wsp&oacute;łpracę terytorialną&rdquo;. Do objęcia wsparciem w ich ramach kwalifikują się r&oacute;żne regiony wg odrębnych zasad. Cel &bdquo;Konwergencja&rdquo; ukierunkowany został na przyspieszenie zbieżności najsłabiej rozwiniętych(...)
»