Najnowsze artykuły

Rynek jest gotowy a techn(...)

Z Karolem Gobczyńskim, Climate & Energy Managerem z IKEA Group, i Alejandro Castro, Head of Home Solar, Global Sustainability Innovation z IKEA Group, rozmawia Magdalena Lipiecka.

IKEA w kwietniu wprowadziła do swojej oferty panele fotowoltaiczne. Skąd pomysł na taki asortyment w firmie znanej z artykułów wyposażenia domu?

Karol Gobczyński: IKEA konsekwentnie poszerza swój asortyment o produkty umożliwiające(...)

»

Klastry energii w praktyc(...)

Liczba inicjatyw mających na celu stworzenie klastra energii zgodnego z ustawą o OZE jest znaczna. Rozpoczęcie procesu identyfikacji klastrów energii przez Ministerstwo Energii wywołało na rynku oczekiwanie, że pilotaże to kwestia niedalekiej przyszłości.

Choć nie wszystkie kwestie dotyczące ustawowych uregulowań w zakresie klastrów energii są jednoznaczne i zapewne zostaną doprecyzowane w ramach najbliższej nowelizacji ustawy o OZE, to prace koncep(...)

»

W oczekiwaniu na morską e(...)

Polska dysponuje potencjałem w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Jednym z istotnych beneficjentów offshore będzie krajowy przemysł, zarówno morski, jak i stoczniowy.

W Polsce wydano 14 decyzji lokalizacyjnych (stan z kwietnia 2017 r.) dla projektów o łącznej mocy ok. 8 GW, z czego dziewięć decyzji zostało opłaconych przez inwestorów, zapewniając tym samym przychód do budżetu państwa rzędu 100 mln zł. Operator systemu(...)

»

Usługi systemowe z OZE? N(...)

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania powoli zmienia się struktura Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i bezpieczne oraz niezawodne przesyłanie energii elektrycznej będzie coraz większym wyzwaniem.

W ubiegłym roku w Polsce zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniosło 164,3 TWh. Oznacza to, że w stosunku do 2015 r. wzrosło ono o prawie 3 TWh, czyli o 1,85%. Jeśli dodamy do tego rozwój OZE, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz stopniową wymianę sy(...)

»

Restrukturyzacja OZE – na(...)

Początkowy boom na rynku OZE, który obserwowaliśmy kilka lat temu, został gwałtownie zatrzymany przez wprowadzenie kilku niekorzystnych dla przedsiębiorców ustaw, z których najgłośniej mówiono o obostrzeniach dotyczących budowy turbin wiatrowych.

Działania ustawodawcy oraz pogarszająca się koniunktura sprawiły, że nad wieloma inwestycjami zawisło widmo bankructwa, np. z uwagi na malejące zasoby źródeł finansowania, anulowanie pozwoleń na budo(...)

»

Biogazownie rolnicze mają(...)

Niezwykle korzystne perspektywy rozwoju biogazowni, w tym w szczególności biogazowni rolniczych, związane są z alternatywnym względem aukcji OZE modelem, opartym na wytwarzaniu biometanu zatłaczanego do sieci gazowej.

Mechanizmy i instrumenty uregulowane w rozdziale 4 Ustawy z 20 lutego o odnawialnych źródłach energii1 mają na celu zachęcenie prywatnych przedsiębiorców do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania szeroko r(...)

»

Kary pieniężne w świetle (...)

Kary pieniężne za usuwanie lub niszczenie drzew i krzewów są jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę tego składnika środowiska przyrodniczego.

Podstawę do ich nakładania w obecnym stanie prawnym stanowi art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1, zgodnie z którym karę wymierza się za:

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwoleni(...)

»

Prawna ochrona drzew w pr(...)

W ramach inwestycji dochodzi często do uszkadzania bądź wręcz niszczenia systemów korzeniowych okolicznych drzew, ich pni czy koron. Niejednokrotnie w opinii inwestorów i wykonawców ich prace nie mają wpływu na stan drzew ani na późniejsze bezpieczeństwo w ich otoczeniu.

Uszkodzenia i zniszczenia pni drzew często następują przy okazji prowadzenia wykopów bądź ruchu pojazdów i maszyn o dużym tonażu.

Pnie drzew

»

Polecane artykuły

Nowelizacja ustawy wodoci(...)

O rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dyskutowano na 97. posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 15 lutego. W dyskusji, w której wystąpiło 11 reprezentantów różnych opcji, nie było istotnych akcentów krytycznych ani różnic zdań. Dwóch posłów (SLD i Samoobrona) dostrzegło walory zapisów dotyczących wód opadowych, których nie było w projekcie. Jeden (UP) dostrzegł wpływ regulacji zawar(...)
»

Procedura strategicznej o(...)

Nowelizacja ustawy P.o.ś. Nowelizacja ustawy P.o.ś., obowiązująca od 28 lipca br., wprowadziła istotne zmiany do procedury tzw. indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko. Polegają one przede wszystkim na odejściu od dotychczasowego założenia, że procedura taka powinna być przeprowadzana w wielu przypadkach dwukrotnie – w związku z wydawaniem decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę czy innych decyzji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na(...)
»