Najnowsze artykuły

Od Redaktora

Nowy rok nieodłącznie wiąże się ze zmianami w przepisach, także z zakresu ochrony środowiska. Część nowych lub znowelizowanych regulacji zaczęła obowiązywać, kolejne są na różnych etapach prac parlamentarnych czy rządowych.

Sporo zmian niesie za sobą nowe Prawo wodne. Wpłynie ono nie tylko na wiele codziennych aspektów funkcjonowania samorządów czy spółek zajmujących się zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, ale także na ochro(...)

»

Kolejne zmiany w ustawie (...)

Miniony rok przyniósł rewolucję w przepisach ustawy o ochronie przyrody. W  2017 r. ustawa była nowelizowana pięciokrotnie. Z początkiem 2018 r. wejdą w życie nowe regulacje, które mają powstrzymać masową wycinkę drzew i przywrócić należytą ochronę terenów zieleni.

Od 1 stycznia 2017 r. zliberalizowano zasady usuwania drzew i krzewów. Znacznie podwyższono obwody drzew, dzięki czemu te starsze można było usuwać bez konieczności uzy(...)

»

W tym roku wzrastają opła(...)

Od 1 stycznia 2018 r. doszło do istotnych zmian regulacji prawnych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Chodzi nie tylko o same stawki, ale także o ich rodzaje.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest podstawowym instrumentem prawnym służącym urzeczywistnianiu zasad prawa ochrony środowiska, w tym fundamentalnej zasady „zanieczyszczający płaci”1. Celem tego rodzaju opłat jest z jednej strony wywieranie presji ekonomicznej na p(...)

»

Gospodarka odpadowa, czyl(...)

Końcówka roku 2017 obfitowała w nowo uchwalone przepisy w obrębie prawa dotyczącego gospodarowania odpadami. Przyjrzyjmy się najważniejszym zmianom przewidzianym przez dwie ustawy. 

Pierwszą ze zmian, na którą warto zwrócić uwagę, jest ta z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 7 listopada 20(...)

»

Wątpliwości wokół nowego (...)

W minionym roku branża wodociągowo-kanalizacyjna żyła procesem legislacyjnym nowego Prawa wodnego. I choć docierające stopniowo sygnały zintensyfikowały się tuż po burzliwych debatach w przedmiocie wpływu Prawa wodnego na ceny wody i ścieków, prawdopodobnie niewielu praktyków spodziewało się tak znaczących zmian regulacji prawnych sektora wod-kan.

Oficjalnie zmiany mają być remedium na słabości dotychczasowego systemu, w którym gminy pełn(...)

»

Nowe regulacje pełne dziu(...)

574 artykuły, 224 strony przepisów. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne to legislacyjna kategoria ciężka. Zasadniczo ma regulować całą sferę gospodarki wodno-ściekowej. To również ustawa, która, procedowana w 2016 i 2017, w niezwykle szybkim tempie, właściwie bez konsultacji społecznych i branżowych, była przedmiotem licznych publikacji, dyskusji, sporów i debat.

Jej wspomniana obszerność uniemożliwia w formie publikacji prasowej kompleks(...)

»

Rozbieżności nie brakuje

W październiku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i niektórych innych ustaw. Wygląda na to, że ustawodawca doszedł do wniosku, iż czas doprecyzować lub skorygować uchwalone rok wcześniej przepisy, wśród których wiele wywoływało kontrowersje.

Procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem pań(...)

»

Naturalnie Mączkowski

Zmiany polityczne, które przetaczają się przez kraj, dotykają właściwie wszystkich sfer. Również ochrony środowiska i spraw Konstytucji RP. W Konstytucji jest wiele odniesień do problematyki ekologicznej, praw Polaków do czystego środowiska, a także obowiązków władz publicznych.

Są to m.in. zapisy art. 5: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz (...)

»

Polecane artykuły

Daleko do ideału

Co jakiś czas media pokazują obraz Polski zaśmieconej, w której część społeczeństwa jest na bakier z dbałością o porządek, zwłaszcza w miejscach publicznych. Oczywiście, są prowadzone działania w gminach, które mają zmienić ten negatywny wizerunek, jednak do ideału nam jeszcze daleko. Pytanie tylko: dlaczego? Być może podobne pytanie stawiają sobie inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli, którzy podjęli się sprawdzenia w 35 gminach, (...)
»

Problemy lokalizacji hand(...)

Od początku lat 90. do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej gospodarki należy nieustannie przekształcany własnościowo, wielkościowo i branżowo handel. Zjawisko to nie znajduje jednak właściwego odzwierciedlenia w planowaniu przestrzennym w skali lokalnej. Zapisy obowiązujących jeszcze (w przeważającej części kraju) planów ogólnych i szczegółowych sprzed 1995 r. często traktują handel jako formę zagospodarowania, uzupełniającą lub wzbogacając(...)
»